برچسب: پمپ wkl

  • پمپ wkl

    پمپ ھای افقی گریز از مرکز فشار قوی با پروانه ھای بین یاتاقانی ، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشھای شعاعی می باشد. ھر طبقه توسط اورینگ یا...