چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
31

 

تابلوبرق واجزای آن:

اجزای تشکیل دهنده هر تابلو:

کنتاکتور:عامل قطع ووصل مدار فرمان از راه دور-1

بی متال:جهت فرمان قطع دراثر عبور جریان زیاد-2

3-انواع رله:جهت ارسال فرمان قطع یا وصل دراثر عوامل مختلف وخطاهای گوناگون(رله کنترل فاز،رله کنترل بار،رله زمانی یا تایمر و...)

انواع کلید ها:جهت قطع ووصل مدار(از قبل کلید های سلکتوری،غلتکی،بوش.باتون،میکروسويیچ،فلوترسوییچ و-4

تجهیزات اندازه گیری:جهت محاسبه پارامتر های متغییر(آمپرمتر،ولتمتر،واتمتر،فرکانس متر،کسینوس فی مترمتر)-5

ترانس جریان :جهت کاهش یا افزایش جریان یا ولتاژ-6

بدنه:قسمت فلزی که تجهیزات رامحصور می کند-7.

8-ارتباطات:ارتباط تجهیزات توسط هادی ها برقرار می شود.(مثل سیم،شینه،کابلشو و....)

9-کلیه ی فعالیت قسمت های وایرینگ وشینه کشی جزٱاین دسته محسوب می شوندکه به دوگروه ارتباطات انعطاف ناپذیر(شینه ها)وارتباطات انعطاف پذیر(سیم وکابل)تقسیم می شوند.

در گروه: تابلو برق
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |