چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
28

تابلوهای برق از نظر ولتاژبه دو دسته LVوMVتقسیم میشوند.تابلوهای LVدرسطح زیر1000ولت وتابلوهایMVاز1000تا36000ولت ساخته میشوند.
انواع تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد:
تابلوبرق فشار ضعیف ازنظرکاربرد می توان به 6دسته تقسیم کرد

_تابلوهای های فرمان موتوری که جهت کنترل موتورهای سه فاز ساخته میشوند.

 _تابلوهای توزیع صنعتی که جهت توزیع جریان دریک واحد صنعتی استفاده میشوند.

_تابلوهای بانک خازنی که جهت اصلاح ضریب توان یک کارگاه ساخته میشوند.

_تابلوهای توزیع مسکونی که برای توزیع جریان دریک واحد مسکونی ساخته میشوند.

در گروه: تابلو برق
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |