دوشنبه 25 تير 1397
کمينه
مقالات
15
 باپوسته کردن پمپ شناور این قابلیت برای پمپ میسر می شود که پمپ بجای مکش ازقسمت وسط الکتروپمپ شناور,همچون پمپ های کفکش مکش آب از قسمت تحتانی پمپ انجام شده که بااین کار میتوانیم جهت حفاری های دستی درعمق های بالا از این پمپشناور پوسته شده

استفاده کنیم یادرچاه هاویا استخروآب انبار هایی که لازم است حداکثر آب تخلیه شودو مورد استفاده قرار گیرد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |